PROJECTS

โครงการก่อสร้าง อาคารชันสูตรและนิติเวชวิทยา
ของสถาบันพยาชิวิทยา บริเวณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


         ส่วนงานที่ทางบริษัทรับผิดชอบในโครงการ
         -   งานก่อสร้างอาคารชันสูตร และนิติเวชวิทยา 2 ชั้น 1 อาคาร
ผลงานอื่นๆ
UCI CONSTRUCTION CO.,LTD.         Copyright © 2015 UCI CONSTRUCTION