PROJECTS

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ อาคารทำงาน และพัฒนาที่ตั้งหน่วย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


         ส่วนงานที่ทางบริษัทรับผิดชอบในโครงการ
        - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 1 อาคาร
        - งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 2 อาคาร
ผลงานอื่นๆ
UCI CONSTRUCTION CO.,LTD.         Copyright © 2015 UCI CONSTRUCTION